پکیج بوتان پارما

پکیج بوتان پارما و مبدل های آن: پکیج بوتان پارما۲۴۰۰۰ از سری مدل های دارای دو مبدل حرارتی فن دار شرکت بوتان می باشد.در پکیج بوتان پارما دو نوع مبدل  وجود داردکه هرمبدل وظایف مشخصی دارندکه با نام [...]